Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren

Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande
jaren conform de jaarrekening 2016. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste
acht maanden van dit jaar.

1. Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. Project wordt in 2017 aanbesteed en in 2018 uitgevoerd.

2. Zuidelijke aansluiting N348
De zuidelijke aansluiting loopt grotendeels gelijk op met het provinciale project N348. Voorbereiding en aanbesteding in 2017 uitvoering volgt eind 2017 / begin 2018.

3. Herinrichting Stationsstraat
Planvorming voor de Stationsstraat staat voor begin 2018 op het programma. Uitvoering kan pas als zuidelijke en noordelijke aansluiting gereed is. Naar verwachting zal dit in het 2e deel van 2018 zijn.

4-5-6. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014/2015/2016
De resterende middelen van GVVP 2014/2015/2016 zijn/worden ingezet voor:

2014
Plateau Beatrixstraat-Bruinleeuwstraat-Molenstraat is begin 2017 uitgevoerd.
Het krediet GVVP 2014 kan worden afgesloten.

2015
Trottoir Bosmansweg wordt 3e kwartaal 2017 uitgevoerd.
Na afronding van dit project kan het krediet GVVP 2015 worden afgesloten.

2016
Aanpassingen Beatrixstraat wordt 4e kwartaal 2017 uitgevoerd.
Na afronding van dit project kan het krediet GVVP 2016 worden afgesloten.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:
1. De kredieten GVVP 2014-2015-2016 afsluiten na afhandeling van alle facturen.

7. Herontwikkeling Kroonplein
De financiële verantwoording van de door de provincie toegekende subsidie is gedaan voor 30 juni 2017. Dit is door de provincie getoetst en de subsidie is conform aanvraag toegekend. Zoals in de 1e bestuursrapportage 2017 is vermeld, is van het restant 2016 (€ 154.338) is tot en met juni 2017 nog circa € 100.000 uitgegeven. Een groot deel van het restant budget zal nog dit jaar besteed worden aan werkzaamheden die nog uitgevoerd gaan worden. De verwachting is dat het krediet bij de jaarrekening kan worden afgesloten.

8. Glasvezelproject Nieuwleusen
Op maandag 13 maart is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastruc-ture Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de afspraken vastgelegd over de aanleg van glas-vezel in het buitengebied. Voor het Vechtdal heeft de vraagbundeling plaatsgevonden.
Het behaalde resultaat in de vraagbundeling is geëindigd op 63,3%. Na jaren van overleg en onderzoek kan nu overgegaan worden tot de realisatie van een breedbandnetwerk in buitengebied, een resultaat om trots op te zijn. Hoe de aanlegfasen vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering. Rest voor Nieuwleusen nog een mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk binnen de kom. Het initiatief hiervoor ligt bij Nieuwleusen Synergie, conform oude afspraken.

9. Glasvezelproject Buitengebied
Op maandag 13 maart is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastruc-ture Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de afspraken vastgelegd over de aanleg van glas-vezel in het buitengebied. Voor het Vechtdal heeft de vraagbundeling plaatsgevonden.
Het behaalde resultaat in de vraagbundeling is geëindigd op 63,3%. Na jaren van overleg en onderzoek kan nu overgegaan worden tot de realisatie van een breedbandnetwerk in buitengebied, een resultaat om trots op te zijn. Hoe de aanlegfasen vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering.

10-11. Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil
Fase 2 voor het kulturhus De Spil (inclusief sport en Agnieten College) is afgerond met besluitvorming door uw raad op 26 juni 2017. Het project verloopt volgens planning. De voorbereidingen voor de realisatie in fase 3 zijn gestart. De start van de bouw van De Spil is gepland in september 2017. Oplevering staat gepland in mei 2018.
Uw raad heeft besloten de afzonderlijke kredieten uit het verleden voor de verbouw van de voormalige Rabobank, de nieuwbouw van de sporthal en de nieuwbouw van het Agnieten College samen te voegen tot één krediet. In fase 3 zal het beschikbaar gestelde krediet voor de bouw van De Spil worden besteed. De besteding van de middelen zal naar verwachting voor circa € 4,2 mln plaatsvinden in 2017 en het restant in 2018.

Agnieten College Nieuwleusen
Het nieuwe Agnieten College wordt met de bouw van De Spil in Nieuwleusen gerealiseerd.

12. ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten
De vervanging van de netwerk componenten is o.a. afhankelijk van de vervanging telefooncentrale. Vervanging is gepland in het 3e kwartaal 2017. De inschatting is dat het krediet aan het eind van het jaar volledig is besteed en kan worden afgewikkeld bij de jaarrekening 2017.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

13. 2 voertuigen WSW
De voertuigen zijn aangeschaft, de levering heeft in het 2e kwartaal plaatsgevonden en is passend binnen het beschikbaar gestelde krediet. Er wordt nog een nota BPM verwacht van 1 voertuig ad. € 11.000. Het krediet kan (bij de jaarrekening 2017) worden afgesloten.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

14. Sport en bewegen 2015 / 2016
Betreft de uitgestelde investering beachveld kern Dalfsen, waarbij aanleg in 2017 plaatsvindt.

15. Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen
Realisatie van de basisrapportage vindt voor het einde van dit jaar plaats. De basisrapportage is in concept gereed en wordt voor het eind van het jaar vastgesteld.

16. VW Krafter 32-VDR-3
De vervangende voertuigen (VW Krafter 32-VDR-3 en Ford Transit 67-VLK-1) zijn geleverd. Er is sprake van een geringe overschrijding. Het krediet kan (bij de jaarrekening 2017) worden afgesloten. De hogere afschrijvingslasten worden t.z.t. opgenomen in de begroting 2018-2021.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

17. Ford Transit 67-VLK-1
Zie toelichting bij VW Krafter 32-VDR-3.

18. Bebakeningswagen
De bebakeningswagen is aangeschaft en geleverd. Bij de 1e bestuursrapportage is dit budget afgeraamd met € 9.700 en zijn de lagere afschrijvingslasten verwerkt in de Perspectiefnota 2018.
Het krediet is afgesloten bij de 1e bestuursrapportage 2017.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

19. Werken zonder Grenzen (WZG)
Het restant van dit krediet is besteed aan de aanschaf van iPads, laptops, extra beeldschermen en software voor de handhavers, zodat mobiel handhaven ondersteund wordt.

Voorstel:
Het krediet af te sluiten.

20. Draadloos netwerk (wifi)
De WiFi is in het 2e kwartaal van 2017 geïnstalleerd en in gebruik genomen. Er is sprake van een geringe overschrijding. De hogere kapitaallasten worden t.z.t. verwerkt in de begroting 2018-2021.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

21. Personeels- en salarisadministratie
Het personeels- en salarispakket is modulair opgebouwd. De basismodules zijn inmiddels in gebruik genomen. De modules worden verder uitgebouwd in 2017 en 2018.

22. Dorpsplein Oudleusen
Het compenseren van de waterhuishouding is opgelost. Naar verwachting financieel eind 3e kwartaal afgerond.

23. Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017
De investeringen voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid zijn verspreid over twee jaar, conform het Uitvoeringsprogramma 2016-2017. De afgelopen jaren zijn het duurzaamheidsbeleid en -maatregelen gedekt vanuit de reserve milieu. In de eerste helft van 2017 zijn o.a. uitgaven gedaan voor ondersteuning van duurzame dorpen, verduurzaming gemeentelijke gebouwen, etc. De planning was dat de investering van € 300.000 na 2017 gerealiseerd zou zijn. Door het doorschuiven van de uitwerking van een duurzaamheidsfonds/stimuleringsregeling woningen is dit nu onzeker. De raad wordt voorgesteld om genoemd bedrag elders binnen duurzaamheid in te zetten, bijv. deels voor extra zonnepanelen op de gemeentewerf (€ 141.500, raadsvoorstel september 2017), deels voor diverse kleinere projecten, en deels voor stimuleringsmaatregelen voor woningen. Voor dit laatste moet nog voorwerk worden gedaan en besluiten genomen worden, waardoor het benodigde geld mogelijk na 2017 wordt uitgegeven.

24. Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning
De vereiste koppeling is gereed en bestaande archieven zijn gedigitaliseerd. Komende maanden zal nog wat nawerk plaatsvinden gericht op optimalisering van het systeem. Naar verwachting zal hier nog maximaal € 20.000 mee gemoeid zijn. Samen met de reeds gemaakt kosten blijven we binnen het geraamde budget. Het krediet kan naar verwachting met een overschot worden afgesloten bij de jaarrekening. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

25. Komgrens Zwarteweg Hoonhorst
Het project is bijna afgerond. Wij verwachten de financiële afronding eind 3e kwartaal. Wij verwachten van de € 282.500 maximaal € 207.500 te besteden (€ 75.000 minder).
Hierdoor wordt de provinciale subsidie afgeraamd met € 27.000 naar € 89.500 en wordt voor € 48.000 minder een beroep gedaan op de bestaande budgetten (zie ook 2e berap 2016).

Voorstel:
Het krediet af te ramen met € 75.000 en ook de bijdragen vanuit de provincie en bestaande budgetten te verlagen met € 75.000.