Bestuur

Bestuur

Prestaties 2017

1.1 CommunicatiebeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In 2017 wordt het pakket Obi4One actief ingezet om social media te monitoren en in te zetten voor webcare.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

De inzet van social media maken we tot een vast onderdeel van de communicatiestrategie van verschillende projecten.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
1.2 Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentariumVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Effecten van de wijzigingen in de uitvoering van taken (denk aan veiligheidsregio, GBLT, RUD, sociaal domein) op de overhead in beeld brengen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Toerekenen van apparaatskosten aan projecten.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Wij stellen u op de hoogte van de herijking van het Gemeentefonds middels een notitie bij de Perspectiefnota.

Voortgang eerste Bestuursrapportage0%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Nota Reserves en Voorzieningen in lijn brengen met BBV wijzigingen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage0%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

Updaten van de drie 'financiële' verordeningen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
1.3 InformatieveiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Uitvoering geven aan het verbeterplan informatiebeveiliging 2017. Dit plan van aanpak beschrijft de concrete verbeteracties in het kader van informatiebeveiliging.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Het opstellen van een verbeterplan informatiebeveiliging 2018.

Voortgang eerste Bestuursrapportage0%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%
1.4 Missie en visie "Bij Uitstek Dalfsen"VoortgangRealisatieBudgetToelichting

We maken in 2017 een analyse van de huidige missie en visie (tekortkomingen en verwachtingen voor de komende jaren) zodat in 2019 een actualisatie van de missie en visie kan plaatsvinden.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
1.5 Ambtelijke organisatie en samenwerkingVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur naar aanleiding van de evaluatie van de organisatieverandering per 1 januari 2015.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Prestaties voorgaande jaren

1.3 Burgerparticipatie/burgerinitatievenVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In het tweede kwartaal van 2016 komen we met concrete voorstellen hoe we het bestaande beleid op het gebied van burgerparticipatie/burgerinitiatieven verder gaan aanvullen en verbeteren.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

1.2 Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium

Aantal digitale P & C productenEenheid Control & Resultaat133

1.3 Informatieveiligheid

Voldoen aan BIG (Baseline Informatiehuishouding Gemeenten)Eigen gegevens63%70%68%
Toelichting

Veel procedures inzake informatieveiligheid worden op dit moment opgesteld. De vaststelling door DT of college volgt nog.

Incidentele financiële afwijkingen

.

Incidentele financiële afwijkingen

1. Verkiezingen Nadeel € 6.000
De kosten van de Tweede Kamer verkiezingen dd 15 maart 2017 zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door de éénmalige aanschaf van verkiezingssoftware, waar we de komende 5 jaar mee vooruit kunnen.

2. Thuisbezorgen documenten Voordeel € 5.000
Voor het laten thuisbezorgen van paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen is een bedrag van € 9.500 beschikbaar gesteld begin dit jaar. Aangezien de ingangsdatum hiervoor is bepaald op 1 oktober 2017, levert dit een incidenteel voordeel op van € 5.000.

3. Bestuurlijke samenwerking Voordeel € 6.000
In 2017 is een bedrag van € 6.000 ontvangen van de GGD betreffende de compensabele BTW over het jaar 2016. Hiermee is in de begroting geen rekening gehouden. Dit levert een incidenteel voordeel op voor het jaar 2017.

4. Huisvesting gemeentehuis - waterschade
Eind juli is in het bedrijfsrestaurant een waterleiding gesprongen. Omdat de leiding in het weekend is gesprongen is pas na 1 dag de lekkage ontdekt. Door de lekkage stond de gehele 2e verdieping blank. Het water heeft zich via de kabelgoten in de vloer en via de lift verder verspreid door het gebouw. Direct na het ontdekken zijn maatregelen getroffen om de schade te beperken en te herstellen. Hierover is intensief overleg geweest met de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij heeft toestemming verleend om de schade te herstellen. Het is nog niet bekend of de schade volledig wordt vergoed. De schade bestaat uit het vernieuwen van de netwerkbekabeling, vloerbedekking etc. (vloerbedekking is ruim 9 jaar oud, grotendeels afgeschreven). De totale schade wordt geschat tussen de € 75.000 en € 100.000.
Een aantal wanden hebben in het water gestaan. Vooralsnog lijkt de schade hieraan mee te vallen. Op dit moment kan niet worden aangegeven of er nog sprake zal zijn van na ijlschade.

5. Algemene personeelskosten Nadeel € 12.000
Dit betreft een 3-tal onderwerpen met een totaal nadeel van € 12.000, gespecificeerd als volgt:

5a. Opleidingskosten
Door diverse coaching- en begeleidingstrajecten en daarnaast een organisatiebrede training Time Management wordt er een groot beroep gedaan op het opleidingsbudget. Inmiddels is er nog maar € 45.000 beschikbaar van het totale budget van € 199.610. De verwachting is dat het huidige budget niet helemaal toereikend is, maar de precieze overschrijding is nog niet bekend. Voorgesteld wordt het budget niet bij te ramen. Bij de jaarrekening zal verantwoording worden afgelegd i.g.v. een eventuele overschrijding.

5b. Arbovoorzieningen, voordeel € 8.000
Het project Dalfsen Vitaal is uitgevoerd in 2016/2017. De totale kosten van het project bedroegen € 16.500. Het ministerie van Sociale Zaken heeft een subsidie toegekend van 50% van de kosten. Met deze bijdrage van € 8.250 is nog geen rekening gehouden en levert dus een incidenteel voordeel op in 2017.

5c. Werving en selectie personeel, nadeel € 20.000
In het huidige werving en selectiebeleid is afgesproken dat bij iedere functie vanaf schaal 10 een geschiktheid assessment wordt afgenomen. Dit assessment wordt gebruikt in de sollicitatieprocedure. Afhankelijk van de vacatures die ontstaan wordt er een extra beroep gedaan op deze post. De verwachting is dat het huidige budget niet toereikend is en er € 20.000 extra budget benodigd is.

6. Salariskosten personeel en inhuur derden Budgetneutraal
De kosten van inzet (tijdelijk) personeel zijn in beeld gebracht als gevolg van mutaties in het personeelsbestand (vacatures, vervanging i.v.m. ziekte en zwangerschapsverlof). Daarnaast is er nog een verbeterslag gemaakt m.b.t. de toerekening aan de juiste taakvelden op grond van het vernieuwde BBV met ingang van 2017. Voor wat betreft het Sociaal Domein wordt, zoals ook met de raad is afgesproken, een beroep gedaan op de reserves sociaal domein en decentralisaties.
In de programma's 2 t/m 9 is deze toelichting niet opgenomen, echter in de tabel op blz. 55/56 treft u de financiële mutaties per programma aan. Per saldo zijn de mutaties voor de bestuursrapportage budgetneutraal.
Op grond van de Regeling Budgettering Gemeente Dalfsen 2017 is deze herschikking een bevoegdheid van het college (verschuiving tussen taakvelden binnen een programma) en de raad (verschuiving budgetten tussen programma's).

6a. Inzet personeel m.b.t. Communicatiebeleid Voordeel € 32.000
In april 2017 heeft u het communicatiebeleid 2017-2022 'In de Kern' vastgesteld. U heeft daarvoor ook incidenteel € 38.000 beschikbaar gesteld om met de uitvoering ervan te kunnen starten in 2017.
De besluitvorming over de structurele financiële consequenties zouden bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 plaatsvinden. Er is echter besloten om de besluitvorming over deze structurele lasten bij de behandeling van de begroting (in november) te laten plaatsvinden. De incidentele kosten zullen voor wat betreft de onderdelen participatie (inclusief jongerenparticipatie) en online communicatie ad. € 32.000 niet worden ingezet en kunnen vrijvallen. De incidentele lasten voor raadscommunicatie ad. € 6.000 worden nog dit jaar ingezet voor de voorbereiding van raadscommunicatie ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

7. Treasury Voordeel € 29.000
Er zijn een 4-tal mutaties op het taakveld treasury, die gezamenlijk een voordeel van € 29.000 opleveren. Hieronder worden ze afzonderlijk toegelicht.

7a. Rente grondexploitatie, nadeel € 56.000
Per 2017 is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een grote wijziging doorgevoerd in het rentebeleid van de gemeente. In de begroting is het toegestaan om het rentepercentage af te ronden.
Het percentage is afgerond op 1% terwijl het werkelijke percentage nu 0,67% blijkt te zijn. De afwijking in het percentage geeft een nadeel van € 56.000 aan rente (in programma 1) die wordt toegerekend aan de grondexploitatie. In programma 9 wordt deze mutatie budgetneutraal verwerkt.

7b. Betaalde rente, nadeel € 41.000
In januari van dit jaar hebben we een vaste geldlening afgesloten van € 15 miljoen. De hiermee gepaard gaande rentelast zat niet volledig in de begroting en geeft een nadeel van € 41.000.

7c. Ontvangen rente, voordeel € 5.000
Er is voor € 45.000 minder rente ontvangen dan geraamd, als gevolg van tussentijdse aflossingen. Daarnaast moet op grond van het BBV de ontvangen rente van de achtergestelde ROVA lening ad. € 50.000 met ingang van 2017 op het taakveld treasury verantwoord worden. Voorheen werd deze rente verantwoord op Afval in programma 8 (zie ook toelichting in programma 8). Per saldo levert de ontvangen rente dus een voordeel op van € 5.000.

7d. Dividenduitkeringen, voordeel € 121.000
Een hogere dividenduitkering (dan begroot) van de ROVA, Vitens en Enexis levert per saldo een voordeel op van € 121.000.

8. Afschrijvingslasten Nadeel € 139.000
Het nadeel op de afschrijvingslasten (gebaseerd op verschillen groter dan € 5.000) is als volgt opgebouwd:

  • Update afschrijvingslasten. Als gevolg van de grote BBV-wijziging ingaande 2017, heeft een nadere uitwerking van de berekening van de kapitaallasten plaatsgevonden. Vanwege het wegvallen van de rente-component in de kapitaallasten, zijn alle annuïtaire afschrijvingen omgezet naar lineaire afschrijvingen. Daarnaast zijn de afschrijvingen geactualiseerd  aan de hand van de werkelijke investeringsbedragen. Per saldo is sprake van een nadeel van € 59.000.
  • In de begroting is een stelpost onderuitputting afschrijving opgenomen van € 80.000. Zoals gebruikelijk wordt deze verwerkt in de 2e bestuursrapportage, aangezien de werkelijke afschrijvingslasten inmiddels geboekt zijn.
  • Budgettair neutrale mutatie: opvoeren afschrijvingslasten Cichoreifabriek voor € 81.000 met als dekking de onttrekking aan de reserves (deze mutaties worden verwerkt in programma 5).
  • Budgettair neutrale mutatie : afschrijvingslast voormalige gymzaal Molendijk ad. € 5.000 overhevelen vanuit programma 5 (sport) naar programma 1 (a.g.v. toewijzing aan juiste taakveld).

De doorwerking van deze ontwikkelingen naar 2018 e.v. nemen wij mee in de meerjarenbegroting 2018-2021.

9. OZB-opbrengsten Geen bijstelling
De 1e voortgangsrapportage (hierna: Vorap) heffen en innen van GBLT over de periode januari t/m juni is inmiddels ontvangen. De rapportage laat voor 2017 het volgende beeld zien:

Bedragen
x € 1.000

Begroting
Dalfsen

Realisatie t/m 30 juni 2017

Prognose eindejaar 1e VORAP
GBLT

Afwijking van de begroting

OZB woning eigenaar

3.197

3.289

3.290

+ 93

OZB niet woning eigenaar

1.030

1.049

1.077

+ 47

OZB niet woning gebruiker

742

673

699

- 43

Totaal

4.969

5.011

5.066

+ 97

Toelichting van GBLT op de gerapporteerde afwijkingen:

  • OZB eigenaar woning en niet-woning: laat een behoorlijke meeropbrengst zien. Bij de jaarrekening 2017 van GBLT zal een analyse zal plaatsvinden van deze verwachte meeropbrengst.

GBLT wordt verzocht deze analyse eerder uit te voeren zodat de uitkomsten kunnen worden betrokken bij de tariefstelling voor 2018.

  • OZB gebruiker: bij de prognose zijn niet de objecten meegenomen waar nog leegstand of geen gebruiker staat geregistreerd. In de tweede helft van het jaar wordt de feitelijke situatie onderzocht. De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot een hoger aanslagbedrag.

De prognoses van GBLT zijn tot stand gekomen op basis van vorig jaar ontwikkelde protocollen. Hoewel de protocollen met zorgvuldigheid zijn opgesteld, betreft de toepassing een groeiproces. Door GBLT wordt maandelijks gemonitord hoe prognose- en begrotingscijfers zich verhouden tot de realisatie en de feitelijke eenheden in het belastingpakket. In de loop van het jaar zal moeten blijken wat de nauwkeurigheid is van de afgegeven prognoses. Om deze reden is het advies om op basis van de prognoses van GBLT vooralsnog niet bij- of af te ramen bij de 2e bestuursrapportage.
Indien de 2e voortgangsrapportage van het GBLT aanleiding geeft voor een bij-/aframing, dan wordt u middels een separaat raadsvoorstel hiervan op de hoogte gebracht. Gelet op de datum van ontvangst van deze 2e voortgangsrapportage, kan deze niet verwerkt worden in onze 2e bestuursrapportage.

10. Automatisering Nadeel € 45.000
Afgelopen jaar zijn een aantal nieuwe kantoorapplicaties aangeschaft, onder andere: Ibabs (digitale vergadermodule) en Lange Termijn Agenda (LTA) organisatie en een uitbreiding van Authasas (app voor extern aanmelden). Dit geeft een structureel nadeel van € 15.000. Daarnaast hebben we te maken met hogere eisen aan de data-beveiliging. Om aan deze veiligheidseisen te voldoen hebben we upgrades en diverse aanpassingen gedaan en hier was een investering van € 5.000 noodzakelijk.
Door de groei van het personeelsbestand binnen het Sociaal Domein en de toename van het thuiswerken hebben we meer licenties moeten aanschaffen. Ook hebben we te maken met een verhoging van de kosten van de licenties. Dit geeft een structureel nadeel van € 25.000.
Bij de Perspectiefnota 2018 is voorgesteld deze budgetten structureel bij te ramen met ingang van 2017 (onderdeel invulling financiële ruimte). Echter, u heeft op 26 juni besloten, dit door te schuiven naar de begrotingsbehandeling in november a.s. Voor 2017 is daarom de 2e bestuursrapportage het aangewezen moment voor bijstelling.

11. Rekenkamercommissie (RKC) Voordeel € 5.000
De rekenkamercommissie heeft besloten geen nieuw onderzoek uit te voeren, omdat dit naar verwachting niet binnen de zittingsduur van de RKC kan worden afgerond. Het niet bestede budget kan vrijvallen.

12. Toerekening uren aan investeringen Nadeel € 107.000
In begroting is rekening gehouden met een toerekening van interne uren aan investeringen tot een bedrag van € 388.000. Bij deze rapportage hebben we de uren die toegerekend kunnen worden, in beeld gebracht (zie de hoofdstukken "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren" en "Voortgang investeringen 2017". Hieruit blijkt, dat er in totaliteit een bedrag van € 281.000 kan worden toegerekend. Dit is minder dan geraamd en levert daarom een nadeel op.
Wij stellen voor deze problematiek nader te bespreken in de werkgroep Planning & Control.

13. Onvoorzien Budgetneutraal
Stichting HoogOverijssel heeft een verzoek om een financiële bijdrage van € 10.000 ingediend voor de activiteiten van de stichting. Dit verzoek is door het college gehonoreerd (besluit dd 4/7/2017). De bijdrage wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien. Zie ook de toelichting in programma 2 m.b.t.Luchtruim- vliegveld Lelystad.

14. Accountantskosten
De raad heeft in de raadsvergadering van 24 oktober 2016 BDO aangewezen als accountant, belast met de accountantscontrole voor de boekjaren 2016 tot en met 2018, met het jaar 2019 als optie tot verlenging. Nu het boekjaar 2016 is afgerond, is met de accountant geëvalueerd hoe dit 1e jaar is verlopen. Van beide kanten is er tevredenheid over de wijze van samenwerken (inhoudelijk goed, snel en prettig). Een knelpunt is ontstaan bij de urenbesteding: de accountant heeft aangegeven dat over 2016 aanmerkelijk meer uren moesten worden gemaakt dan waar ten tijde van de offerte van was uitgegaan. Dit heeft tot gevolg dat de accountant ook meer kosten heeft moeten maken. Dit geldt ook voor de komende jaren. De oorzaak hiervan is gelegen in de sterk toegenomen eisen van de AFM en ligt niet bij de gemeente Dalfsen, aldus de accountant. Wij zijn nog met de accountant in gesprek over deze hogere tijdsbesteding en kosten. De mogelijkheid bestaat dat wij als gemeente tot een bijstelling van het controlebudget moeten overgaan. Naar verwachting kan dit in 2017 (grotendeels) worden opgevangen.