Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Prestaties 2017

8.1 AfvalbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Het geven van voorlichting en het organiseren van acties ter ondersteuning van het project omgekeerd inzamelen (bijvoorbeeld luierrecycling).

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
8.2 DuurzaamheidsbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In 2017 doen wij uw raad voorstellen over het vervolg voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Evalueren van de paragraaf duurzaamheid in raadsvoorstellen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Het college maakt uiterlijk april 2017 een passend voorstel voor praktische inhoudelijke en eventuele financiële ondersteuning voor de genoemde activiteiten van de duurzame dorpen

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
8.3 Waterbeleid en klimaatadaptatieVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Naar verwachting wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dalfsen (GRP) 2016 - 2020 in februari 2017 aangeboden aan uw raad

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief gezocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptatieve maatregelen.

Toelichting

Werkzaamheden zijn afhankelijk van externe ontwikkelingen. De voor 2017 geplande meekoppelkansen worden niet meer in 2017 gerealiseerd. De gekoppelde werkzaamheden voor de ontwikkeling ‘Plan Kloostertuin’ in Lemelerveld en de herontwikkeling ‘Kleine Veer’ in Dalfsen worden nu voorzien in 2018.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage25%

Prestaties voorgaande jaren

8.1 Afval- en duurzaamheidsbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Vaststelling 'verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving'.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

8.1 Afvalbeleid

Hergebruik % afvaljaarcijfers ROVA76% (2014)75%85%
Toelichting

Groei afvalscheiding gaat sneller dan verwacht.

Zwerfafvalcijfer netheid2-jaarlijkse enquête7,1 (2015)7,57,5
Toelichting

Enquête nog niet uitgevoerd.

8.2 Duurzaamheidsbeleid

Absolute CO2 uitstoot (in kton)Energie in beeld188,3 (2009)167,0162,8
Toelichting

Er is een tweejaarlijkse CO2-scan. De laatste is van begin 2016, waarbij de data van 2015 zijn gebruikt. De huidige stand is dus peiljaar 2015, er is nog geen actueler getal.

CO2 besparing duurzaamheidsprojecten (in kton)Eigen gegevens0,0 (2009)65,088,6
Toelichting

Er is een tweejaarlijkse CO2-scan, waarbij ook de besparing van projecten wordt bepaald. De laatste scan is van begin 2016, waarbij de data van 2015 zijn gebruikt. De huidige stand is dus peiljaar 2015, er is nog geen actueler getal.

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

1. Afvalverwijdering/verwerking Budgetneutraal
De verwachting is dat de lasten € 45.000 lager uitkomen dan begroot en de baten € 90.000. Per saldo wordt hierdoor de onttrekking aan de voorziening Afval verhoogd met € 45.000. Let wel, het betreft een indicatie. Er is geen rekening gehouden met eventuele hogere baten afvalstoffenheffing (zie ook onder punt 2, deze zouden dan weer toegevoegd worden aan de voorziening). De mutatie is voor de begroting budgetneutraal.

De lagere lasten hebben betrekking op;
- overheveling budget naar Stichting Dalfsen Werkt / Cleanteam (progr 3) € 25.000 (voordeel)
- lagere kosten ROVA/derden € 45.000 (voordeel)
- en een niet geraamde uitbetaalde subsidie aan Road2Work € 25.000 (nadeel)
Totaal € 45.000 (voordeel)

De lagere opbrengsten hebben betrekking op :
- lagere opbrengst plastic inzameling € 15.000
- overheveling naar Stichting Dalfsen Werkt (progr.3 Cleanteam) € 25.000
- rente van de achtergestelde lening van ROVA € 50.000
Totaal € 90.000

De rente van de achtergestelde lening van ROVA moet met ingang van 2017 (a.g.v. vernieuwde BBV) verantwoord worden op het taakveld Treasury in programma 1.

2. Baten afvalstoffenheffing Geen bijstelling
De 1e voortgangsrapportage (hierna: Vorap) heffen en innen van het GBLT over de periode januari t/m juni is ontvangen. De rapportage laat voor de afvalstoffenheffing voor 2017 een voordeel zien van € 36.000.

Bedragen
x € 1.000

Begroting
Dalfsen

Realisatie t/m 30 juni 2017

Prognose eindejaar 1e VORAP
GBLT

Afwijking van de begroting

Afvalstoffenheffing / diftar

1.592

1.335

1.628

+36

Onze begroting is bij de 1e bestuursrapportage bijgesteld van € 1.685.000 naar € 1.592.000. Hierbij is rekening gehouden met areaaluitbreiding en effect van ‘omgekeerd inzamelen’. Dit laat nu een positieve afwijking zien. Echter in de prognose gaat GBLT voor het jaar 2017 uit van een opbrengst voor Diftar die gelijk is aan 2016 en gaat daarbij voorbij aan het snelle succes van ‘omgekeerd inzamelen’ (de opbrengst in 2016 was € 228.000 terwijl die in 2015 € 443.000 was).
Het voorstel is om op basis van de prognoses van het GBLT vooralsnog het bedrag van € 36.000 niet bij te ramen bij de 2e bestuursrapportage. Zouden we dit wel doen, dan zou het bedrag gestort moeten worden in de voorziening. Het effect voor de bestuursrapportage is budgetneutraal.
Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij OZB-opbrengsten in programma 1.

3. Baten rioolheffing Geen bijstelling
De 1e voortgangsrapportage (hierna: Vorap) heffen en innen van GBLT over de periode januari t/m juni is inmiddels ontvangen. De rapportage laat voor 2017 het volgende beeld zien:

Bedragen
x € 1.000

Begroting
Dalfsen

Realisatie t/m 30 juni 2017

Prognose eindejaar 1e VORAP
GBLT

Afwijking van de begroting

Rioolheffing

1.464

1.381

1.436

- 28

Toelichting van GBLT op de gerapporteerde afwijkingen:
Ten aanzien van het verbruikersdeel zijn nog niet alle percelen in de aanslag betrokken vanwege het ontbreken van verbruiksgegevens. In de prognose is rekening gehouden met de percelen welke nog in de aanslag betrokken moeten worden. Deze zijn geprognosticeerd voor het laagste tarief. Verwacht wordt dat enkele percelen voor een hoger tarief worden aangeslagen, maar nog niet duidelijk is welke percelen dit zijn. Daarnaast heeft het bij OZB gebruiker genoemde onderzoek naar leegstand en gebruik ook voor de rioolheffing consequenties, deze zijn niet meegenomen in de prognose.

Het voorstel is om op basis van de prognoses van het GBLT de afwijking vooralsnog niet af te ramen. Als we dat wel zouden doen, zou er meer beschikt worden over de voorziening. Het effect voor de bestuursrapportage is daardoor budgetneutraal.
Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij OZB-opbrengsten in programma 1.

4. Duurzaamheidsproject - Energie Neutraal Renoveren Budgetneutraal
In het najaar 2017 start het regionale project Energieneutraal Renoveren. Uit eerdere proefprojecten blijkt dat energieneutraal renoveren van bestaande woningen vaak complex en kostbaar is. Dit project vormt de basis voor vereenvoudiging, standaardisering en kostenbesparing. Zowel woningeigenaren als installateurs worden deskundig geholpen. Hiervoor ontvangen wij gefaseerd een financiële ondersteuning van VNG, totaal € 300.000. Daarnaast is subsidie aangevraagd van € 150.000 bij de provincie Overijssel. Het project loopt tot medio 2019. De Gemeente Dalfsen is penvoerder. Per saldo zijn naar verwachting de lasten en baten budgetneutraal en er kan een verschuiving in de jaren plaatsvinden.
Fasering van het project:

Geraamde

Jaar

Uitgaven

Inkomsten

2017

200.000

200.000

2018

200.000

200.000

2019

50.000

50.000

Totaal

450.000

450.000

De lasten en baten over 2017 worden verwerkt in deze bestuursrapportage. Voor de jaren 2018 en 2019 kan dit via de 1e bestuursrapportage 2018 en de begroting 2019.

5. Milieubeleid Voordeel € 35.000
In 2017 is tot nu toe in RUD-verband meer werk uitgevoerd voor andere gemeenten dan geraamd, dit heeft tot meer inkomsten geleid. Op dit moment is hier sprake van een voordeel van € 38.000. Naar verwachting loopt dit in 2017 nog verder op naar circa € 50.000.
Hier tegenover staat dat door andere gemeenten ook meer werk wordt uitgevoerd voor Dalfsen dan geraamd. Dit levert een nadeel op van € 15.000. Per saldo is er dus sprake van een voordeel van € 35.000.
Vanuit Klimaat en Duurzaamheid ligt er een claim van € 300.000 op Milieubeleid. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting bij nr. 23 in het onderdeel "Niet afgesloten investeringen voorgaande jaren". Indien het bedrag van € 300.000 niet volledig wordt besteed in 2017, zal er een lagere onttrekking aan de reserve milieu plaatsvinden. Dat komt hier tot uitdrukking.