Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Prestaties 2017

2.1 Doorontwikkelen team bevolkingszorgVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Wij leveren medewerkers voor de crisisorganisatie.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Wij zorgen ervoor dat de interne crisisorganisatie op orde is.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
2.2 Integrale veiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Geven van concrete tips en adviezen aan burgers om bewustwording te creëren dat ze zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en hoe die veiligheid kan worden verbeterd.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

In samenwerking met politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland) zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 (verschijnt in 2016) evalueren en waar nodig bijstellen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
2.3 Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwonersVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Plaatsen van publicaties over risico’s waaraan inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een ramp of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden voor het geval zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Prestaties voorgaande jaren

2.1 Integrale veiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 evalueren en waar nodig bijstellen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Evaluatie hondenbeleid.

Toelichting

Met ingang van 2017 is structureel een bedrag van € 14.000 extra nodig. Bij behandeling van de eerste bestuursrapportage 2017 en de perspectiefnota 2018 is besloten om geen extra middelen beschikbaar te stellen voor uitvoering van het net vastgestelde hondenbeleid.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

2.3 Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners

Aantal publicaties over risico's en bijhorende handelingsperspectievenLokale media (KernPunten) en gemeentelijke website6 (2015)64

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

1. Bestrijding van rampen Voordeel € 5.000
De veiligheidsregio heeft vanaf 2016 een groot deel van de kosten van het oefenen en opleiden van het Team Bevolkingszorg voor haar rekening genomen. Dit levert een structureel voordeel op van € 5.000.
De lagere kosten worden verwerkt in de begroting 2018.

2. Luchtruim (vliegveld Lelystad) Budgetneutraal
Stichting HoogOverijssel heeft een verzoek om een financiële bijdrage van € 10.000 ingediend voor de activiteiten van de stichting. Dit verzoek is door het college gehonoreerd (besluit dd 4/7/2017). De bijdrage wordt ten laste gebracht van de post onvoorzien.
Financieel gezien is dit een nadeel voor programma 2 en een voordeel voor programma 1 (verlagen post onvoorzien) maar per saldo een budgetneutrale mutatie voor de bestuursrapportage.

3. Drank- en horecawet (controles schenktijden) Voordeel € 6.000
De controles op de schenktijden door MBALL (externe partij) zijn afgerond. Deze zijn goedkoper uitgevallen dan begroot. Er is een restbudget van € 9.107, hiervan ramen we € 6.000 af. Er vindt dit najaar nog een gesprek plaats met MBALL, eventuele vervolgacties kunnen worden opgevangen binnen het resterende bedrag.