Inleiding en leeswijzer

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage van 2017.

In deze tweede bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang na de eerste acht maanden van dit jaar. In de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd over de voortgang na vier maanden van dit jaar en bij de jaarrekening wordt gerapporteerd na twaalf maanden van het jaar.

We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.

Prestaties
De prestaties van 2017 komen rechtstreeks uit de begroting 2017. In een apart hoofdstuk zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. Op pagina 45 en verder vindt u een overzicht van niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren en de voortgang van de investeringen 2017.

Uit het overzicht van de investeringen zou gelezen kunnen worden dat er verdringing van werkzaamheden heeft plaatsgevonden, echter uit de toelichting blijkt dat veel investeringen eind dit jaar of begin volgend jaar zullen worden afgerond (uitgaven stand op 1 september). Als er in de toelichting wel sprake is van verschuiving naar een later tijdstip dan heeft dat andere oorzaken.

We brengen de ontwikkeling van de prestaties voor u in beeld volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Alleen grote afwijkingen (kleur rood) zijn voorzien van een toelichting.

Stoplichten model

Toelichting

Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.

Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.

Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2017, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

Als er sprake is van een éénmalige activiteit (bijvoorbeeld opleveren beleidsnota)

  • en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
  • en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens plan wordt opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

Als sprake is van een continu-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)

  • dan kan in de tweede bestuursrapportage over de eerste 8 maanden maximaal 75% ingevuld zijn.

Een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de eerste of tweede bestuursrapportage.

Stand prestaties

Financiële afwijkingen
Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2017.
Dit geldt voor zowel de exploitatiebudgetten als ook de investeringen.
Van alle voorziene afwijkingen wordt toelichting gegeven. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000. De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2017, dat wil zeggen dat de budgetten incidenteel worden bijgesteld.

Digitaal - online
U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control zal deze bestuursrapportage ook in een doorklikbare vorm verschijnen (na vaststelling door uw raad op 30 oktober 2017) via http://financiën.dalfsen.nl.

Financiële samenvatting
Aan het slot van deze bestuursrapportage is het financiële overzicht opgenomen. Hierin zijn alle genoemde mutaties per programma verwerkt. Ook is het verloop van de post onvoorzien in beeld gebracht.

Procedure bestuurlijke behandeling
Verzending aan de raad 28 september 2017
Indienen technische vragen bij de griffie 3 oktober 2017 (uiterlijk 9:00 uur)
Beantwoording technische vragen (RIS) 5 oktober 2017 (uiterlijk 17:00 uur)
Behandeling raadscommissie 9 oktober 2017
Behandeling gemeenteraad 30 oktober 2017