Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Prestaties 2017

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingenVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Vaststellen ambitiedocument door de gemeenteraad voor invoering Omgevingswet (kaderstelling).

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Een voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet aanpassen van de “Beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied gemeente Dalfsen”.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Vaststelling door de gemeenteraad van de visie “Dorp aan de Vecht” (centrumvisie Dalfsen).

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Een voorstel aan de gemeenteraad over een omgevings- en verkeersplan als uitwerking van Kanaalvisie Lemelerveld.

Toelichting

In verband met de ontwikkeling van de Welkoop locatie wordt deze prestatie naar 2018 doorgeschoven. Kanaalplan wordt halverwege 2018 voor besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Voortgang eerste Bestuursrapportage0%
Voortgang tweede Bestuursrapportage0%

Zorgen voor voldoende locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders om daarmee te voldoen aan de taakstelling 2017.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

Actualiseren van alle bestemmingsplannen voor de kernen zodat door de gemeenteraad 1 bestemmingsplan voor alle kernen kan worden vastgesteld.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Prestaties voorgaande jaren

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingenVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Actualiseren van de notitie inbreidingslocaties.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Start actualisering bestemmingsplannen voor de kernen (vaststelling in 2017).

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
9.5 Monumenten en archeologieVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Actualiseren van de Notitie Evaluatie Archeologiebeleid 2012 met bijbehorende archeologische beleidskaart.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingen

Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)Eigen gegevens2 (2013)22
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: buitengebiedEigen gegevens100%100%100%
Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: kernenEigen gegevens100%100%100%

9.2 Volkshuisvesting

Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctieCBS/eigen gegevens154 (2015)7536
Aantal nieuwe startersleningenEigen gegevens22 (2015)-5
Toelichting

De raad besloot op 30 januari 2017 tot voortzetting van de starterslening onder de Gewijzigde Starterslening met Combinatielening. Het vermelde aantal betreft de verstrekte leningen onder de Gewijzigde Starterslening met Combinatielening.

9.3 Gebiedsontwikkeling

Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (rapportcijfer)Vechtdal beleving onderzoek, Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks8,3 (2015)8,38,3
Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreërenVechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks95% (2015)95%93%

9.4 Landschapsbeleid

Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe DienstenLOP Landschap Overijssel52,3 ha (2013)66,2 ha66,2 ha

9.5 Monumenten en archeologie

Aantal aanvragen monumentensubsidie per jaarEigen gegevens8 (2015)86
Aantal archeologische onderzoeken per jaarEigen gegevens5 (2015)53

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

1. Startbudget Omgevingswet Geen bijstelling
In verband met de uitstel van de start implementatie Omgevingswet is in 2017 minder budget benodigd.
Voorgesteld wordt het budget van € 20.000 bij de jaarrekening over te hevelen naar 2018 omdat de implementatie in 2018 van start gaat.

2. Toerekening uren grondexploitatie Nadeel € 80.000
Bij de jaarrekening 2016 is gerapporteerd over de toerekening van uren aan de grondexploitatie.
Ook voor 2017 verwachten we minder uren te kunnen doorrekenen aan de grondexploitatie.
Oorzaak hiervan is onder andere de prioriteitenverschuiving tussen projecten. Zo is in het eerste half jaar veel tijd besteed aan de voorbereidingen van De Spil. Deze uren komen niet ten laste van de grondexploitatie.

3. Bouwvergunningen Voordeel € 100.000
Op basis van de huidige stand van zaken van de werkelijk ontvangen leges bouwvergunningen en de ervaringen van de afgelopen jaren, schatten wij in, dat er naar verwachting meer baten over het boekjaar 2017 zullen binnenkomen dan aanvankelijk geraamd. Dit heeft betrekking op een toename van bouwactiviteiten in OosterDalfsen, Lemelerveld, Nieuwleusen en het Waterfront. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 100.000.

4. Gebiedsbeleid Voordeel € 60.000
Voor het programma Ruimte voor de Vecht is in 2017 een subsidie ontvangen van € 60.000 voor de waterspeelplaats (fontein) in het Waterfront nabij de Vecht. De subsidie was niet geraamd en levert een incidenteel voordeel op. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het onderdeel "Voortgang investeringen 2017" nr. 25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling.