Voortgang investeringen 2017

Voortgang investeringen 2017

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste acht maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen uit het investeringsplan 2017 - 2020 (jaarschijf 2017).

Bij de jaarrekening 2017 zullen wij, zonodig, voorstellen doen tot overheveling van budgetten naar 2018 (geldt met name voor de nummers 18 t/m 26).

1. Werken zonder grenzen (WZG)
Dit krediet zal nog dit jaar worden ingezet voor de aanschaf van extra (grotere) beeldschermen en de aanschaf van een firewall, zodat onder andere thuiswerken goed en veilig kan worden ondersteund.

2. Bossingelschaar buitengebied
Het krediet is bij de 1e bestuursrapportage 2017 afgeraamd en is bij het IP/PPN opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, opgenomen.

3. Ford Transit Connect 85-VHG-2
De offerte aanvraag is in voorbereiding. Wij verwachten deze uitgave in het 4e kwartaal te realiseren.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

4. Goldoni 2-wielige tractor
De offerteaanvraag is in voorbereiding. Wij verwachten deze uitgave in het 4e kwartaal te realiseren.

5. Iseki tractor begraafplaats Welsum
De opdracht voor levering is verzonden. De verwachte levering van het voertuig is in het 4e kwartaal.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

6. Miles electro auto
De opdracht is verleend. Door de meest recente ontwikkelingen in de markt is de aanbesteding gunstiger uitgevallen. De aanschaf van een vergelijkbaar vervangend voertuig is uitgekomen op ca.
€ 30.000. De levering is gepland begin oktober 2017. Het krediet kan met € 28.500 worden afgeraamd. Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:
Het krediet af te ramen met € 28.500 en af te sluiten nadat alle facturen zijn betaald.

7. Renault Master wijkteam buitengebied
Het krediet is bij de 1e bestuursrapportage 2017 afgeraamd en is bij het investeringsplan opnieuw voor de jaarschijf 2019 opgenomen.

8. Schaftwagens langzaam verkeer
Bij de 1e bestuursrapportage 2017 is aangegeven dat het krediet kon worden afgesloten.
Echter, in verband met materiaal(gebrek) heeft de daadwerkelijk levering nog niet plaats kunnen vinden. De verwachting is dat dit nu direct na de bouwvak vakantie plaatsvindt.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

9. Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld
De huidige zoutstrooiers voor fietspaden worden vervangen voor zoutwatersproeiers. Deze voldoen aan de allerlaatste duurzaamheidscriteria (minder milieubelastend door lager zoutverbruik.) Aangezien de uitrusting werkt i.c.m. met een rolbezem aan de voorzijde van het rijdend materieel worden deze aangeschaft i.p.v. de traditionele ‘sneeuwploegen’.
Voor sneeuwploegen en zoutstrooiers is er in totaliteit € 31.000 beschikbaar (nr 9 en nr 12).
Met de aanschaf van zoutwatersproeiers is een extra investering gemoeid van € 21.200 (incl.uren).
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:
De budgetten voor de kredieten sneeuwploegen en zoutstrooiers (nr 9 en 12) samen te voegen en een extra krediet van € 21.200 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van zoutwatersproeiers.
De afschrijvingstermijn te bepalen op 8 jaar.

10. Vacuumtank Veenhuis
De offerte is aangevraagd en waarschijnlijk is de opdracht op moment van behandeling van deze bestuursrapportage verstrekt. Wij verwachten de levering in het 4e kwartaal.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

11. Voertuig WSW
De opdracht voor de levering is verstrekt en past nagenoeg binnen het beschikbaar gestelde krediet. De levertijd is circa 26 weken en vindt naar verwachting nog in 2017 plaats.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

12. Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld
Zie toelichting onder 9. Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld.

13. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017
Er is krediet beschikbaar voor de uitvoering van de projecten uit het GVVP. Het krediet wordt ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma. De projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering.

14. Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen
Het betreft afspraken die voortvloeien uit het IHP 2010-2014, waarbij per school in 2017 een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. De beschikbaarstelling aan de schoolbesturen vindt in de loop van 2017 plaats.

15. Verbouw werf Dalfsen
Er is een bedrag van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbouw van de werf. De uitvoering van de werkzaamheden is voor de bouwvakantie aanbesteed en gegund aan de plaatselijke bedrijven Bouwbedrijf Bongers en Installatiebedrijf Morrenhof-Jansen. De gunning past binnen het beschikbaar gestelde budget. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2017 t/m maart 2018.

16. Minigraafmachine
De graafmachine is geleverd. Het krediet kan worden afgesloten met een geringe overschrijding.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

17. Voertuig WSW
Voor dit voertuig is eveneens ingezet op elektrisch i.p.v. diesel. De opdracht is verleend. Door de meest recente ontwikkelingen in de markt is de aanbesteding gunstiger uitgevallen. De aanschaf is uitgekomen op ca.€ 30.000. De levering is begin oktober 2017.
Zie ook financiële samenvatting investeringen.

Voorstel:
Het krediet af te ramen met € 15.000 en af te sluiten nadat alle facturen zijn betaald.

18. Renovatie openbare verlichting
De voorbereiding/opdrachtverlening van de vervanging van de armaturen heeft in het 2e kwartaal plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in het 3e en 4e kwartaal 2017.

19. Update www.dalfsen.nl
Het programma van eisen voor de nieuwe website is grotendeels afgerond. De intentie is om dit jaar over te gaan naar een nieuwe (toptaken) website. De inschatting is, dat in 2017 circa € 30.000 aan kosten wordt gemaakt en het restant ad. € 15.000 in 2018.

20. Actualisatie Groenstructuurplan
Eind 2017/begin 2018 wordt een startnotitie opgesteld voor actualisatie van het groenstructuurplan.
In 2017 zal naar verwachting circa € 5.000 worden besteed en het restant in 2018.

21. Uitvoering groenstructuurplan
Voor 2017 staan 17 groenprojecten op de planning. De uitvoering van het groenstructuurplan ligt op schema en verwacht wordt dat eind 2017 (begin 2018) 80% van de uitvoeringsprojecten gerealiseerd is. Een kleine 20% van de projecten wordt binnen de looptijd van het groenstructuurplan niet uitgevoerd omdat na onderzoek is gebleken dat:

  • de beplanting op dit moment nog (te) goed is om te vervangen door gras (kapitaalvernietiging);
  • de situatie gewijzigd is waardoor uitvoering niet meer nodig is;
  • deze projecten samenhangen met plannen van het Waterschap/Provincie of andere gemeentelijke plannen. Deze plannen worden integraal opgepakt en schuiven daardoor op in de tijd.

De financiële effecten hiervan zijn opgenomen in programma 3.

22. Herinrichten/opwaarderen woonomgeving
Het krediet wordt ingezet voor projecten en voor het opwaarderen van de te onderhouden wegen.
De projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering. Het krediet wordt in 2017 besteed.

23. Nieuwe ontwikkelingen GRP
De geplande investeringen gekoppeld aan aanvullende water- en klimaatmaat-regelen rondom de ontwikkeling ‘Plan Kloostertuin’ in Lemelerveld en de herontwikkeling ‘Kleine Veer’ in Dalfsen worden verwacht in 2018. Er zijn wel kleinere bedragen naar particuliere afkoppelprojecten gegaan. Een bedrag van € 45.000 wordt niet besteed.

Voorstel:
Het resterende krediet ad. € 45.000 af te ramen ten gunste van de voorziening riolering.

24. Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen
Het geld is bestemd voor strategische grondaankopen, deze komen ten laste van de grondexploitatie.
Dit jaar zijn nog geen grondaankopen gedaan.

25. Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling
Er is budget beschikbaar gesteld voor cofinanciering in het kader van het Europese LEADER plattelandsontwikkelingsprogramma. Voor dit programma kunnen initiatieven worden aangedragen aan de Lokale Actie Groep (LAG), gericht op acties ter versterking van het platteland. Op dit moment zijn nog geen aanvragen vanuit Dalfsen ingediend. Binnen gebiedsgerichte ontwikkeling hoort ook het programma Ruimte voor de Vecht. Hiervoor is in 2017 een subsidie ontvangen van € 60.000 voor de waterspeelplaats (fontein) in het Waterfront nabij de Vecht. Andere uitgaven vanuit dit budget worden uitgegeven aan andere onderdelen van het programma, zoals de verbreding van de stuw Vechterweerd. De financiële effecten zijn verwerkt in programma 9.

26. Schatkamer van Dalfsen
Vanaf begin 2017 wordt invulling gegeven aan de opdracht om het erfgoed van Dalfsen stevig op de kaart te zetten. Tot op heden zijn dit met name procesmatige activiteiten geweest, zonder dat daar forse financiën voor ingezet zijn. In maart is er voor de direct betrokkenen bij het project een startbijeenkomst georganiseerd waarin de erfgoedopdracht uit de cultuurnota centraal stond. In de periode daarna is er een projectgroep en stuurgroep gevormd. Zaterdag 9 september is het officiële startmoment van het project voor de inwoners uit de gemeente. Er is sprake van actieve cultuurparticipatie doordat inwoners actief betrokken worden bij het verzamelen van verhalen in de 5 kernen. Aan het einde van het jaar 2017 wordt gestart met de ontwikkeling van de Schatkamer. Als blikvanger wordt er een mobiele verhalenwagen aangeschaft. De nog te verwachten kosten voor 2017 worden geschat op € 55.000. Het resterende budget wordt in 2018 besteed.