Onderwijs en vrije tijd

Onderwijs en vrije tijd

Prestaties 2017

5.1 Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)VoortgangRealisatieBudgetToelichting

Begin 2017 presenteren wij u een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan leerplicht/RMC.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Uitvoering geven aan het programma vervolgaanpak VSV 2.0.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

Nadere vormgeving van de verdergaande samenwerking leerplicht/RMC regio IJssel-Vecht.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
5.2 Kulturhusconcept WOC campus NieuwleusenVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Uitvoering fase 2 kulturhus en sport

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Uitvoering fase 2 voortgezet onderwijs.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Fase 3: realisatie van het kulturhus en een nieuwe sporthal De Schakel gecombineerd met het Agnieten College.

Voortgang eerste Bestuursrapportage0%
Voortgang tweede Bestuursrapportage0%
5.3 Kunst en CultuurVoortgangRealisatieBudgetToelichting

De Historische Kring Dalfsen en Nijluus’n van Vrogger ontwikkelen de Schatkamer van Dalfsen, een schatkamer met de 50 belangrijkste verhalen uit de gemeente met bijbehorende onderwerpen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage25%

De gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte worden adequaat onderhouden op het niveau van 2016.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
5.4 Schat van DalfsenVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In het voorjaar en zomer van 2017 en 2018 wordt het familiepad in ontwikkeling geplaatst aan de Oosterdalfsersteeg.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

In september ontvangen alle nieuwe bewoners van de wijk Oosterdalfsen een bewonersmagazine.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

In 2017 en 2018 nemen we als gemeente Dalfsen deel aan de nationale archeologiedagen.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

In het voorjaar 2017 vindt de première plaats van de documentaire met als werktitel “Schatplichtig”. Alle inwoners van Dalfsen worden uitgenodigd om deze documentaire te komen bekijken in het theater de Stoomfabriek.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

In 2017 wordt een symposium georganiseerd over de betekenis van Schat van Dalfsen in samenwerking met verschillende lokale, regionale en landelijke partners.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage25%

In 2017 en 2018 worden met ondernemers uit de gemeente Dalfsen arrangementen ontwikkeld die aansluiten op de expositie met als werktitel “Pyramids of the North” in het Drents Museum.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage25%
5.5 Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en herijking VVE-beleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke (financierings)scenario's. Deze scenario's worden met het veld besproken. Het resultaat is een vernieuwde subsidiesystematiek voor peuteropvang en VVE.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Het bestaande VVE-beleid wordt inhoudelijk met alle betrokken partijen geëvalueerd en herzien, waarbij vroegsignalering, indicering en toeleiding, kwaliteit van het aanbod, ouderbetrokkenheid, systematische evaluatie en afspraken met het basisonderwijs belangrijke onderwerpen zullen zijn.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
5.6 BibliotheekVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In 2017 voeren wij een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de bibliotheek.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
5.7 Bewegen en sportVoortgangRealisatieBudgetToelichting

We starten met een evaluatie van de huidige Kadernota bewegen en sport 2013 - 2016 die begin 2017 gelijktijdig met een plan van aanpak voor de sportnota 2017 - 2020 aan de raad wordt voorgelegd.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Prestaties voorgaande jaren

5.3 CultuurarrangementVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Er is een voortzetting van de bestaande samenwerking in het Vechtdal rondom het cultuurarrangement.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage25%
6.6 Welzijn- en sportaccommodatiesVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
7.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerkVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

5.1 Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)DUO5 (2014)410
Toelichting

In het schooljaar 2016-2017 zijn er 47 meldingen (10 per 1.000 leerlingen) van het ontbreken van een school inschrijving ontvangen. Dat betekent dat er 47 keer een systeemmelding is geweest dat een jongere in de leeftijd van 5 tot 18 jaar ingeschreven stond in de gemeente Dalfsen, maar niet stond ingeschreven op een school of (MBO) instelling. De oorzaak hiervan lag er mogelijk vooral in dat in deze periode er een verhoogde instroom van nieuwkomers was in de gemeente. De meldingen zijn onderzocht en dit heeft uitgewezen dat deze leerlingen meestal wel een school bezochten, maar dat de inschrijving nog niet was verwerkt door de school of instelling en doorgegeven bij DUO/BRON.

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)DUO30 (2014)2927
Toelichting

In de periode van 1 augustus 2016 tot 1 augustus 2017 zijn er 128 meldingen (27 per 1.000 leerplichtigen) van ongeoorloofd schoolverzuim ontvangen van leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Daarvan waren er 80 meldingen waarbij sprake was van meer dan 16 uur verzuim binnen 4 weken. De school is verplicht deze te melden. De overige meldingen kunnen betrekking hebben op veelvuldig te laat komen of zorgwekkend ziekteverzuim van leerlingen.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)DUO1% (2014)0,9%1,1%
Toelichting

2014 - 2015: 21 (0,78% v/d 2.677 deelnemers); 2015 - 2016: 20 (0,74% v/d 2.705 deelnemers); 2016 - 2017: 31 (1,1% v/d 2.710 deelnemers).

5.3 Kunst en cultuur

Alle 18 basisscholen nemen deel aan het cultuureducatieprogramma en ontwikkelen een plan dat past binnen de gestelde criteria en bij de ontwikkeling van de eigen school.Eigen gegevens2017te formuleren o.b.v. nulmeting17
Toelichting

17 scholen hebben een cultuureducatieplan ingediend. In dit plan beschrijft de school haar visie op cultuureducatie, de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen die de school wil inzetten in de komende vier jaar.

De week van de amateurkunst wordt jaarlijks uitgevoerd als podium voor de amateurkunst met een vast onderdeel deskundigheidsbevorderingEigen gegevens201711
Toelichting

De week van de amateurkunst heeft plaatsgevonden van 27 mei 2017 t/m 3 juni 2017

In de periode 2017-2020 wordt er in de vijf kernen in de gemeente een verbeelding gerealiseerd van één van de verhalen uit de Schatkamer van Dalfsen.Eigen gegevens201710
Toelichting

Verbeeldingen volgen in jaren 2018-2019-2020

Jaarlijks worden er minimaal drie nieuwe initiatieven ondersteund vanuit het innovatiebudgetEigen gegevens201736
Toelichting

Voor het jaar 2017 zijn er in totaal zes nieuwe initiatieven ondersteund vanuit de regeling 'Innovatiebudget kunst- en cultuur'

5.6 Bibliotheek

Aantal vrijwilligersBibliotheek41 (2012)4964
Aantal leden van de bibliotheekBibliotheek8.629 (2012)> 8.6297633
Toelichting

Bibliotheken hebben breed te maken met een daling van het aantal leden, de belangrijkste redenen zijn ontlezing en de toename van het (illegaal) digitaal lezen. Het gemiddeld aantal leden ligt in de gemeente Dalfsen ruim 28% boven het landelijk gemiddelde. Sinds 2016 gebruikt de bibliotheek een andere monitor en worden cijfers uit het uitleensysteem Wise gehaald waardoor de cijfers lager gecorrigeerd zijn.

5.8 Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)

Aantal werkzame personen in de sectorLISA/Biro802 (2012)9501.010
Toelichting

Stand april 2016. In oktober 2017 wordt een actueel cijfer verwacht.

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)Eigen gegevens172.000 (2012)176.000142.800*
Toelichting

*Voorlopige stand eind 2016, obv info GBLTjuli 2017. Gebleken is, dat de aanslagen over 2016 voor Buitenplaats Gerner nog niet zijn opgelegd. Dit volgt z.s.m.

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

1. Herschikking budgetten Openbare Ruimte Budgetneutraal
Als gevolg van een beter inzicht in de kosten en het juist verantwoorden daarvan, wordt er een bedrag van
€ 11.000 overgeheveld vanuit de Sportparken naar Tractie (€ 5.500) en Openbaar groen (€ 5.500) in programma 3. Voor de bestuursrapportage is deze mutatie per saldo budgetneutraal.
Zie ook de toelichting in programma 3.

1a. Herschikking budgetten SDW Openbare Ruimte Budgetneutraal
Zie toelichting in programma 3.

2. Onderwijsachterstandenbeleid Budgetneutraal
Vanuit het Rijk is door een toevoeging en nieuwe berekening met ingang van 2017 een hogere uitkering ontvangen in het kader van het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Deze inkomsten zijn o.a. bedoeld voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en de nieuwe taaleisen aan pedagogisch medewerkers. De inkomsten zijn € 53.000 terwijl in de begroting € 12.000 was opgenomen. Omdat er ook uitgaven tegenover staan (hogere kosten voor VVE), betreft het hier een begrotingswijziging die budgetneutraal is.

3. Afschrijvingslasten Cichorei Budgetneutraal
De afschrijvingslast van € 81.000 van het gebouw en installaties Cichorei moet nog worden verwerkt in de begroting. Voor dit bedrag kan beschikt worden over de hiervoor bestemde reserves, zodat het effect voor de bestuursrapportage budgetneutraal is. Zie ook toelichting in programma 1 bij afschrijvingslasten.

4. Afschrijvingslasten voormalige gymzaal Molendijk Budgetneutraal
zie toelichting in programma 1.

5. Onderzoek onderwijshuisvesting Budgetneutraal
Voor het jaar 2017 is een bedrag van € 25.000 opgenomen voor onderzoek doordecentralisatie onderwijshuisvesting. Op basis van een eerste verkenning is gezamenlijk met de schoolbesturen geconstateerd dat doordecentralisatie geen interessante mogelijkheid is en het onderzoek als beëindigd moet worden beschouwd. Eind 2016 bent u, via plaatsing op het RIS, hierover geïnformeerd.
Het bedrag van € 25.000 is niet benodigd en kan worden afgeraamd. Dit bedrag kwam uit de reserve. Het effect voor de bestuursrapportage is budgetneutraal.