Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning

Prestaties 2017

6.1 Huisvesting vergunninghoudersVoortgangRealisatieBudgetToelichting

We gaan een integraal plan opstellen rondom 'thuisvesting'. Het te ontwikkelen plan willen we vormgeven met onze partners en inwoners.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Prestaties voorgaande jaren

6.2 Huisvesting vergunninghoudersVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In 2016 worden 60 personen gehuisvest.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

6.1 Huisvesting vergunninghouders

Taakstelling en realisatie te huisvesten vergunninghoudersEigen gegevensRegistraties diverse organisaties-35 (stand t/m augustus 2017)
Toelichting

De totale taakstelling voor 2017 (39) inclusief de achterstand van 2016 (24) is 63 vergunninghouders. De komende periode moeten we nog 28 vergunninghouders huisvesten om aan de taakstelling 2017 te kunnen voldoen. Samen met de woningstichtingen spannen wij ons optimaal in om de taakstelling dit jaar te kunnen halen.

6.2 Armoedebeleid

Aantal schuldhulptrajectenRegistraties diverse organisaties60 (2015)6551

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

1. Budget vergunninghouders Geen bijstelling
In het uitwerkingsakkoord ‘verhoogde asielinstroom vergunninghouders’ is bepaald dat voor de vergunninghouders die in 2016 en 2017 zijn gehuisvest, een bedrag van € 4.430 wordt overgemaakt via de gemeentefonds circulaires. Deze middelen zijn bedoeld voor alle kosten die de gemeente extra maakt door de grotere instroom van vergunninghouders en in het bijzonder voor kosten voor participatie en integratie. Deze middelen zijn incidenteel, per gehuisveste vergunninghouder in 2016 en 2017, en de laatste inkomsten die uit het uitwerkingsakkoord vloeien worden bij de mei circulaire 2018 verwacht.

In april 2017 is het plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ vastgesteld. De uitvoering van het plan van aanpak is inmiddels in volle gang. De kosten die gemaakt worden voor de groep vergunninghouders die dit en vorig jaar naar Dalfsen zijn gekomen, beperken zich echter niet tot de jaren waarin de extra inkomsten worden ontvangen, maar spreiden zich over meerdere jaren uit. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor re-integratie. Dat zijn kosten die vaak pas na twee jaar komen, omdat een vergunninghouder niet eerder (bijna) werkfit is.

In 2017 verwachten wij door de bovengenoemde oorzaken een voordeel op dit budget van € 120.000. Omdat de kosten voor uitvoering gemaakt zullen worden in 2018-2020 zullen wij bij het opstellen van de jaarrekening 2017 een verzoek indienen tot budgetoverheveling.

2. Bijzondere bijstand Nadeel € 105.000
De toename van de kosten van bijzondere bijstand wordt veroorzaakt door een aantal componenten. Allereerst is de stijging in het uitkeringenbestand inherent aan een stijging in de kosten van de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn de kosten voor beschermingsbewind de afgelopen jaren fors gestegen en deze lijn zet zich ook in 2017 voor (oplopend van € 70.000 in 2014 tot naar verwachting € 140.000 in 2017). Eenzelfde trend geldt voor de kosten van woninginrichting aan (met name) nieuwkomers. In 2014 bedroegen deze kosten nog € 45.000 en in 2017 wordt een bedrag verwacht van € 100.000. Voorgesteld wordt op basis van het bovenstaande de lasten bij te stellen met € 150.000 (algemene stijging € 50.000, bewindvoering € 60.000 en woninginrichting € 40.000).
Daarnaast is er sprake van hogere baten tot een bedrag van € 45.000. Dit betreft deels loonkostensubsidies, die voor een deel vergoed worden door het Rijk.