Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

Prestaties 2017

3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Voorstel varianten en kredietaanvraag voor het herinrichtingsplan Jagtlusterallee.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma (2016-2018)

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%
3.3 Beheer openbare ruimteVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Uitvoeren maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en houden.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Prestaties voorgaande jaren

3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In Lemelerveld passen we onze eigen wegen aan op de nieuwe aansluitingen N348 van de provincie. Dat doen we met BDU-subsidie van de provincie. Voor de verschillende deelprojecten geldt een eigen planning.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%
3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)VoortgangRealisatieBudgetToelichting

Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

3.2 Verkeersveiligheid

Aantal als veilig ervaren fietsroutes vermeerderen (% veilig)Eigen gegevens-50%40%
Optimaliseren van 30 km zones, jaarlijks één project (aantal)Eigen gegevens-11
Toelichting

Beatrixstraat

Minder ongevallen (% daling)Langjarige landelijke cijfers (Viastat) (2002)-5%N.n.b.
Toelichting

Voor een kleine gemeente als Dalfsen schommelt het aantal verkeersongevallen op jaarbasis. In 2015 was er sprake van een toename van het aantal verkeersongevallen van 2%. Een jaar later, in 2016, was het aantal verkeersongevallen gedaald met 22%. Een duidelijke trend is niet zichtbaar. De cijfers over 2017 komen na een jaar beschikbaar, dus medio september 2018.

3.3 Beheer openbare ruimte

Beheerdisciplines voldoen aan de 90% normBeleid/beheerplannen100%100%100%

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

1. Herschikking diverse budgetten Openbare Ruimte Budgetneutraal
In de praktijk is gebleken dat een aantal budgetten van de afdeling Openbare Ruimte niet juist is geraamd in de begroting 2017 als gevolg van de wijzigingen in het BBV.
Het betreft een overheveling van € 49.750 van taakveld 2.1 Verkeer en vervoer naar taakveld 5.7 Openbaar groen en vindt budgetneutraal plaats binnen dit programma (reeds verwerkt in adm.begr.wijz 108).
Na aanpassing is er een beter inzicht in de kosten die gemaakt worden ten aanzien van het materiaal / materieel (tractie) van de buitendienst en straatreiniging en straatmeubilair.
Daarnaast wordt een bedrag van € 11.000 overgeheveld vanuit het taakveld 5.2 Sportparken (programma 5) naar taakveld 5.7 Tractie (€ 5.500) en 5.7 Openbaar groen (€ 5.500).
Voor de bestuursrapportage is deze mutatie per saldo budgetneutraal.

1a. Stichting Dalfsen Werkt (afd.Openbare Ruimte) Budgetneutraal
Eind 2016 heeft er een herschikking van budgetten t.b.v. het budget SDW plaatsgevonden. Deze konden, gezien het tijdstip van besluitvorming, niet meer verwerkt worden in de begroting 2017. Het voorstel is, om deze overheveling alsnog in de begroting te verwerken. Het betreft mutaties tussen de taakvelden in programma 3 en een overheveling van de programma's 5 en 8 naar 3. Per saldo is dit een budgetneutrale mutatie voor de bestuursrapportage.
Op grond van de Regeling Budgettering gemeente Dalfsen 2017 is deze verschuiving een bevoegdheid van het college en de raad.

Progr

Taakveld

Omschrijving

Lasten

Baten

van

8

7.3

Afvalverwijdering (cleanteam)

25.000

25.000

van

5

5.2

Sportpark Nieuwleusen

9.000

van

3

2.1

Verharde wegen buiten de kom

6.000

van

3

5.7

Openbaar groen

28.000

Totaal

68.000

25.000

naar

3

5.7

Stg Dalfsen Werkt (afd. OR)

-68.000

-25.000

2. Uitstel inrichtingsplan speelruimte Noorderpark Voordeel 15.000
Het betreft de inrichting van de informele speel- en ontmoetingsruimte in het Noorderpark in Nieuwleusen. De uitkomst van het participatietraject is dat het project breder opgepakt wordt. Er wordt gekeken naar het park in het geheel. Er wordt nu eerst gekeken naar de opties rondom de skatebaan (verplaatsen of renoveren). Daarna kan het totaalplan verder uitgewerkt worden.

3. Bijdrage speelveld Polhaar Voordeel € 15.000
Het betreft een éénmalig bedrag dat ontvangen is van de school de Polhaar. Dit is een bijdrage voor het gebruik van het speelterrein dat bij de school in bruikleen is voor de periode maart 2013 t/m december 2020.

4. Uitvoering groenstructuurplan Budgetneutraal
(zie ook de toelichting bij Voortgang investeringen 2017, nr 21).
Voor de uitvoering van het Groenstructuurplan is een bedrag van € 56.600 beschikbaar gesteld.
De verwachting is dat de totale uitgaven in 2017 uitkomen op € 82.000. Er is dus sprake van een overschrijding van € 25.400. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de hiervoor bestemde reserve herstructurering openbaar groen.
Daarnaast is er sprake van hogere opbrengsten i.v.m. verkoop snippergroen ad. € 20.000. Dit bedrag kan worden gestort in de hierboven genoemde reserve. Per saldo wordt er € 5.400 extra onttrokken aan de reserve.

5. Activiteitenterrein Dalfsen Voordeel € 27.000
De werkzaamheden voor de verbetering van de toegankelijkheid van het activiteitenterrein zijn grotendeels uitgevoerd. Door een aanbestedingsvoordeel zijn de kosten lager uitgevallen dan geraamd. Uw raad heeft eind maart 2017 een bedrag van € 81.000 beschikbaar gesteld voor de toegankelijkheid van het activiteitenterrein.

6. Loonwaarde WSW Budgetneutraal
Voor de loonwaarde van de WSW medewerkers in de buitendienst wordt vanuit het programma beheer openbare ruimte een bijdrage geleverd. Deze bijdrage ramen wij op € 200.000 en is een nadeel op programma 3 en een voordeel op programma 7 sociaal domein.

7. Verkoop verhuurde groenstroken Budgetneutraal
In het laatste kwartaal van 2017 wordt extra ingezet op de verkoop van groenstroken die nu verhuurd worden. Wij verwachten dat we hiermee een éénmalige opbrengst kunnen realiseren van € 137.000. De kosten die gemoeid zijn met de verkoop bedragen € 40.000. Het voordelige saldo van € 97.000 wordt gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. De structureel lagere huuropbrengst wordt geraamd op € 6.000. Dit betreft 2018 en verder en wordt meegenomen in de 1e bestuursrapportage 2018.