Sociaal domein

Sociaal domein

Prestaties 2017

7.1 Van Transitie naar TransformatieVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In 2017 wordt het maatwerkbudget ingesteld en gaan we dit budget monitoren en in de halfjaars rapportage uw gemeenteraad hierover informeren. Waar nodig zullen wij voorstellen doen voor beleidsmatige verankering.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

In 2017 worden er drie bijeenkomsten georganiseerd voor de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning waarbij er wordt gewerkt aan de invoering van de transformatie.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
7.2 ParticipatieVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In het Regionaal Werkbedrijf maken we afspraken over de invulling van de werkplekken voor beschut werk.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

In 2017 zullen we via groepsgewijze aanpak dertig personen met een participatieuitkering een re-integratietraject aanbieden.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

In 2017 willen we een kans benutten een bedrijf in onze gemeente te realiseren voor afvalscheiding en –demontage. De opzet is binnen dit bedrijf werkgelegenheid te realiseren voor inwoners met een uitkering.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Wij gaan met SMON (Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen) een overeenkomst afsluiten over intensieve trajectbegeleiding en re-integratie van probleemjongeren (voortzetting 1000-jongerenplan).

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%

Uitvoering van de in 2017 geplande maatregelen zoals opgenomen in het re-integratieplan Participatiewet.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage50%
7.3 WMO en jeugdVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Het beleidskader Wmo “Met elkaar voor elkaar” loopt tot en met 2016. Voor de jeugdhulp is het van belang dat na de decentralisatie een beleidskader opgesteld wordt. In het eerste kwartaal 2017 wordt een nieuw beleidskader Wmo en Jeugdhulp voor de periode 2017- 2021 aan de raad voorgelegd met bijhorende verordening en beleidsregels.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

We onderzoeken waarom mensen stoppen met Wmo voorzieningen. Dit doen we omdat er landelijk signalen zijn dat de eigen bijdrage voor de Wmo leidt tot minder hulpafname.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Er wordt onderzocht of de cliënten die gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke ondersteuning (HH1) nog steeds de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
7.4 Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020VoortgangRealisatieBudgetToelichting

Afstemming met de welzijnspartijen over de uitvoering van de nieuwe welzijnsopdracht.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Begeleiding rondom de opdracht om als drie organisaties te komen tot één welzijnskoepel.

Voortgang eerste Bestuursrapportage50%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

In afstemming met de participatieraad een klantenpanel oprichten.

Toelichting

De participatieraad heeft aangegeven dat zij het lastig vindt om direct betrokken te zijn bij een subsidie regeling van de gemeente. Zij heeft daarom besloten geen invulling te geven aan het klantenpanel. Wij gaan uw raad informeren over een alternatieve invulling van het klantenpanel.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage0%

Het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid onderbrengen bij de welzijnskoepel in oprichting.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
7.5 Publieke gezondheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting

In het eerste kwartaal 2017 wordt de beleidsnota "Publieke gezondheid 2017-2020" aan de raad aangeboden. De beleidsnota zal beknopt zijn en de nadruk zal met name liggen op het uitvoeringsprogramma voor deze periode.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%

Prestaties voorgaande jaren

7.1 Wmo begeleidingVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Evalueren van gebruik begeleiding in 2015 en ontwikkelingen verwerken in beleid.

Voortgang eerste Bestuursrapportage75%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Het beleidskader Wmo en publieke gezondheid “Met elkaar voor elkaar” loopt tot en met 2016. In 2016 wordt daarom geëvalueerd en een nieuw beleidskader opgesteld voor de periode 2017- 2021.

Voortgang eerste Bestuursrapportage100%
Voortgang tweede Bestuursrapportage100%
7.5 JeugdzorgVoortgangRealisatieBudgetToelichting

Wij maken afspraken met (lokale) partijen die er toe leiden dat vanaf 2016 jaarlijks minimaal 3 nieuwe initiatieven starten die bijdragen aan de transformatie van de jeugdzorg.

Voortgang eerste Bestuursrapportage25%
Voortgang tweede Bestuursrapportage75%

Indicatoren

Indicatoren 2017BronNulmetingBegroot 2017Stand september 2017Toelichting

7.2 Participatie

Detachering aantal personen via SDWAdministratie SDWn.v.t.159
Toelichting

Aantal personen dat op dit moment (1-9-2017) gedetacheerd is via SDW

Aantal garantiebanenEigen gegevensn.v.t.1012

7.3 Wmo en jeugd

Cliëntervaring met betrekking tot tevredenheid over kwaliteit van geleverde ondersteuningCliëntervaringsonderzoeken Wmo84%85%83%
Jaarlijks komen minimaal 3 nieuwe initiatieven tot stand die bijdragen aan de transformatie opgave jeugdzorgSubsidieboek-32

Incidentele financiële afwijkingen

Incidentele financiële afwijkingen

Alle mutaties binnen dit programma worden ten gunste of ten laste gebracht van de vrij besteedbare ruimte binnen dit programma 7 Sociaal Domein. Dit betekent dat de mutaties binnen dit programma voor de bestuursrapportage budgetneutraal verwerkt kunnen worden.
Aan het eind van deze paragraaf treft u het overzicht aan van de vrij besteedbare ruimte voor en na de 2e bestuursrapportage 2017.

1. Hulp bij het Huishouden (HH) Voordeel € 71.000
Op basis van het huidige aantal cliënten HH is de prognose voor 2017 dat de begroting naar beneden bijgesteld kan worden van € 1.231.000 naar € 1.160.000. Het voordeel van € 71.000 komt ten gunste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.

2. Wijkteam Nadeel € 58.000
Binnen het budget vallen de kosten voor onafhankelijke cliëntondersteuning hoger uit, doordat we duurder moeten inkopen dan vooraf begroot. Daarnaast zijn er bijkomende kosten voor de sociale kaart, waardoor organisaties makkelijker online vindbaar zijn. Het nadeel van € 58.000 komt laste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.

3. Individuele begeleiding Wmo Nadeel € 71.000
Op basis van het huidige aantal cliënten met een indicatie individuele begeleiding is de prognose voor 2017 dat de begroting naar boven bijgesteld moet worden van € 619.000 naar € 690.000. De toename van het aantal cliënten is mede te verklaren door de toename van het aantal statushouders dat begeleiding nodig heeft. Het nadeel van € 71.000 komt ten laste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.

4. Jeugdhulp (Maatwerk dienstverlening 18- individuele zorg) Nadeel € 260.000
Binnen dit budget vallen de kosten voor de voorzieningen in natura voor jeugdigen op basis van de jeugdwet. Op basis van de huidige aantallen cliënten en de intensiviteit van de zorg, is de prognose dat er in 2017 € 260.000 extra wordt uitgegeven. Deze prognose is gebaseerd op de financiële gegevens uit het eerste kwartaal en aannames op basis van voorgaande jaren. Oorzaak van het nadeel is gelegen in een stijging van het aantal cliënten in 2017 en een aantal jongeren dat gebruik maakt van intensieve en daarmee dure zorg. We gaan dit nog nader onderzoeken.

5. Innovatieve preventie projecten welzijn Voordeel € 115.000
Binnen het toekomstgericht welzijnsbeleid is in 2017 de subsidieregeling innovatieve preventieprojecten gestart. Voor deze regeling is jaarlijks € 250.000 gereserveerd. In het eerste jaar zijn er voldoende aanvragen ingediend, maar voldeden niet alle aanvragen aan de gestelde voorwaarden. Met name de voorwaarde om aantoonbaar te besparen op zorgkosten was een lastig punt. Voor 2017 zorgt dit binnen deze regeling voor een voordeel van € 115.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.

6. Slimme leeftechnologie Nadeel € 20.000
In het kader van het stimuleren en ondersteunen van het langer zelfstandig thuis wonen is (met provinciale middelen) de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan het project ‘’slimme leeftechnologie" en de uit-probeerservice. De beschikbare provinciale middelen vervallen, waardoor het project per 1 juli beëindigd zou moeten worden.
De uitvoerende zorgpartijen (De Kern, Hulstkampen, Rosengaerde) noemen het project succesvol en verzoeken om voortzetting. Door het beschikbaar stellen van maximaal € 20.000, kan het project worden voortgezet tot eind 2017, kan projectevaluatie plaats vinden en kan tijdig een besluit genomen worden over het al dan niet voorzetten van het project en eventueel gewenste aanpassingen. Het nadeel van € 20.000 komt ten laste van het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7.

7. Sociale kernteams Voordeel € 19.000
Binnen het SKT was budget begroot voor het toekennen van de individuele maatwerkbudgetten. In de praktijk blijkt dat de meeste maatwerkbudgetten van de reguliere Wmo- en jeugdbudgetten gaan. Aframing van € 19.000 kan dan ook plaatsvinden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het vrij besteedbare bedrag binnen programma 7

8. Loonwaarde WSW Budgetneutraal
Voor de loonwaarde van de WSW medewerkers in de buitendienst wordt vanuit het programma beheer openbare ruimte een bijdrage geleverd. Deze bijdrage ramen wij op € 200.000 en is een nadeel op programma 3 en een voordeel op programma 7 sociaal domein.

9. Begeleidende Participatie SW Nadeel € 105.000
In de prognose rondom de uitvoering van de Wsw is uitgegaan van een aantal detacheringen per jaar. Deze prognose zal hoogstwaarschijnlijk voor 2017 niet worden gehaald. Dit betekent een nadeel van € 105.000, veroorzaakt door enerzijds hogere begeleidingskosten ad. € 130.000 en anderzijds hogere opbrengsten vanuit de detacheringen ad. € 25.000. Het nadeel komt ten laste van het vrij besteedbare budget binnen programma 7.

10. Volksgezondheid Geen bijstelling
Voor het uitvoeringsprogramma Publieke Gezondheid, op basis van de beleidsnota publieke gezondheid is voor 2017 en 2018 jaarlijks € 80.000 beschikbaar gesteld. Als gevolg van personele wisseling is de start van het uitvoeringsprogramma enkele maanden vertraagt, hetgeen ook gevolgen heeft voor de besteding van de beschikbare middelen. Voorgesteld wordt om het uitvoeringsprogramma te verlengen tot met de eerste helft van 2019 en daartoe € 40.000 uit de begroting 2017 over te brengen naar de begroting 2019. Wij zullen dit verzoek meenemen bij de jaarrekening 2017.

11. Resumé:

Vrij besteedbaar bedrag voor 2e berap 2017

405.298

Mutaties 2e berap 2017

1. Hulp bij het Huishouden

71.000

2. Wijkteam

-58.000

3. Individuele begeleiding WMO

-71.000

4. Jeugdhulp

-260.000

5. Innovatieve preventieve projecten Welzijn

115.000

6. Slimme leeftechnologie

-20.000

7. Sociale kernteams

19.000

8. Loonwaarde WSW

0

9. Begeleidende Participatie SW

-105.000

Subtotaal mutatie 2e bestuursrapportage

-309.000

Vrij besteedbaar bedrag na 2e berap 2017

96.298

Er is kritisch gekeken naar de budgetten en aan de hand daarvan komen we tot een voordeel van € 96.298. Binnen programma 7 wordt veelal gewerkt met open einde regelingen en met name voor de Jeugdzorg kan dit substantiële verschillen opleveren. Gezien dit gegeven is het voorstel om dit budget nu niet af te ramen en het uiteindelijke resultaat mee te nemen bij de jaarrekening.
Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar de zorgtarieven binnen de Wmo. Dit onderzoek is bijna afgerond. De financiële consequenties hiervan zullen verrekend worden met het positieve saldo ad. € 96.298.